De koppeling van strategisch verdichten en ontsnipperen leidt tot een aantrekkelijk stedelijk weefsel en een robuuste open ruimte.

 


case lanaken-voeren

 

Context

De kwaliteiten van Limburg liggen in het sterke contrast tussen grootschalige landschappen en stedelijke omgevingen. De huidige verstedelijkingsdynamiek, bestaande uit het  gestaag omvormen van open ruimte tot generiek bebouwd weefsel, leidt tot een langzame teloorgang van deze kwaliteiten. Het merendeel van de ruimtelijke structuur van Limburg kunnen we beschouwen als stad noch land, als iets wat tussen beiden in ligt: tussenland. Het tussenland is een ruimtelijk patroon dat bestaat uit restgroen, versnipperde open ruimte, losse bebouwingsfragmenten en linten. Het draagt landschappelijke en stedelijke kenmerken in zich maar benut de kwaliteiten niet. De opgave om gekoppeld te verdichten en te ontsnipperen biedt  hier een antwoord op.

Het studiegebied strekt zich uit van Lanaken tot Voeren. De inzet is om de regio te versterken als trekpleister voor wonen en toerisme en tegelijkertijd de veerkracht van de open ruimte te laten toenemen. In dit gebied stellen zich uitdagingen op verschillende vlakken, waaronder het realiseren van robuuste openruimteverbindingen én de vraag naar het kanaliseren van de beperkte verstedelijkingsdynamiek die aanwezig is. Deze uitdagingen vereisen een grensoverschrijdende, geïntegreerde en gecoördineerde aanpak.

Doel   

Waar ontsnippering vaak uitsluitend in relatie tot de landschappelijk-ecologische structuur wordt beschouwd en verdichting normaliter enkel in relatie tot het stedelijk netwerk staat, wordt expliciet gevraagd deze gekoppeld te bestuderen vanuit de visie dat het afstemmen van economische en ruimtelijke structuren een win-win voor beiden betekent en nieuwe kansen creëert.

Het doel is om een ruimtelijke visie en realisatiestrategieën uit te werken, vanuit bewuste keuzes. . Keuzes voor grote landschappelijke eenheden en structuren. Keuzes voor specifieke stedelijke ontwikkelingen en andersoortige verblijfsmilieus. Keuzes tussen deze ontwikkelingen die elkaar ook versterken via diverse synergiën (ruimtelijk, functioneel én financieel). Keuzes die haalbaar en realiseerbaar zijn en gedragen zijn door lokale stakeholders.

Het doel van deze studie is om op basis van het stedelijk- en  mobiliteitsnetwerk en missing links in het groen-blauw netwerk selecties te maken van strategische verdichtings- en ontsnipperingsplekken voor de regio Lanaken-Maastricht-Voeren. De studie detecteert enkele pilootprojecten waarvoor partnerschappen kunnen worden opgezet, om enkele acties tot uitvoering te kunnen brengen.

Aard   

Ontwerpend onderzoek met uitgebreide inventarisatie, cartografie en stakeholdersdialoog.

Initiatiefnemer   

Agentschap Natuur en Bos en Ruimte Vlaanderen

Partners 

Gemeente Lanaken, gemeente Voeren, gemeente Eijsden-Margraten, gemeente Maastricht, Regionaal Landschap Haspengouw (RLH), Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM), Provincie Limburg (NL), Provincie Limburg (B), ZOLAD+, OE,  ….

Duur 

afgerond 

Twee  cases (case Pietersheim (Lanaken), case Berwijn (Voeren)) worden via een expertenopdracht verder aangezet als realisatieproject

 

Publicaties

publicaties lanaken-voeren