Campus Diepenbeek is een strategisch gebied voor de ontwikkeling van het gebied De Wijers. T.OP Limburg ziet de campus als testgebied voor een innovatieve aanpak van de problematiek ‘gebouwen versus ruimte voor water’. Tegelijkertijd wordt de site uitgedaagd om zichzelf te organiseren als duurzaam mobiliteitsknooppunt voor een ruime regio.

 


masterplan diepenbeek.png

 

Context   

Campus Diepenbeek ligt in het overstromingsgebied van de Demer. Toekomstige inbreiding en uitbreiding van de campus vereist ingrepen in de waterhuishouding en een aangepast groeiscenario waarbij ook mobiliteit en ecologie een belangrijke rol spelen. De provincie Limburg nam het initiatief voor de opmaak van een integraal Masterplan. Met het landschap als uitgangspunt spelen hier verschillende uitdagingen: het in praktijk brengen van innovatief waterbeleid, de inrichting als eco-campus met sneltramlijn, het uittesten van het concept ‘multiproductieve landschappen’ en het versterken van het gebied als verblijfslandschap.

Aard   

Procedure Open Oproep van het Team Vlaams Bouwmeester: het ontwerpend onderzoek start vanuit het landschap en de specifieke waterproblematiek en gaat binnen deze context op zoek naar de meest optimale én duurzame ontwikkelingsvorm en -strategie voor de campus. Het plan wordt uitgewerkt op macro schaal (de ecologische hoofdstructuur en een landschapspark), op meso schaal (uitwerking van de deelgebieden in structuurschetsen) en op micro schaal (strategische projecten).

Doel   

Doel van dit project is te komen tot een integraal Masterplan dat de waterbuffercapaciteit van de Demervallei behoudt en zo mogelijk nog vergroot, en de campus beter verankert in de regionale netwerken (stedelijk, economisch, open ruimte). Het plan verenigt de verschillende ambities van de partners: ontwikkeling van een duurzame kennispool die de economie ondersteunt, structuurherstel van de beken en de uitvoering van het landinrichtingsproject. Het Masterplan creëert bovendien een goede context voor het uitwerken van concrete initiatieven rond overstromingsveilig bouwen en het toepassen van de nieuwe principes in het waterbeleid rond meerlaagse waterveiligheid.

Initiatiefnemer   

Provincie Limburg

Auteur  

Agence Ter

Partners   

Provincie Limburg, Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Ruimte Vlaanderen, UHasselt, NV Wetenschapsparken, PXL, UC Leuven-Limburg, gemeente Diepenbeek, stad Hasselt, stad Genk, De Lijn, AWV-MOW, Natuurpunt vzw 

Duur   

Najaar 2015 tot de oplevering van het Masterplan in december 2016