buttons transitie energie.jpg

buttons transitie verdichten en ontsnipperen.jpg

buttons transitie5.jpg

buttons transitie water

buttons transitie energie.jpg

Dit transversale hefboomtraject wil dynamiek, synergie en daadkracht toevoegen aan de visies die bestaan over een 'vernieuwd' Limburgs energielandschap dat diverse energie- en materialenstromen integreert, koolstofarm is, en met het Kolenspoor als verbindend element (connector en collector). 

De doelstelling is om:

het draagvlak te verbreden voor de ontwikkeling van een koolstofarme maatschappij met een cleane, collectieve identiteit, mobiliteit en productie;

de lokale troeven te valoriseren om opnieuw het voortouw te nemen in de uitbouw van een duurzaam energielandschap: potentieel diepe geothermie en waterstofproductie, biomassa en afval, logistieke infrastructuur, windenergie, ..., met het aan het Kolenspoor gelegen Europees onderzoekscentrum Energyville als katalysator voor deze energietransitie;

maximaal in te spelen op de aanwezigheid van onderbenutte lijninfrastructuren en lopende infrastructuurprojecten om dit potentieel te activeren en nieuwe fysieke verbindingen of netwerken te ontwikkelen;

het Kolenspoor en omgeving in te zetten als een experimenteerruimte om visies over het nieuwe energielandschap, over nieuwe vormen van economie en verstedelijking met de energie- en materialentransitie als katalysator, te testen aan de lokale dynamiek, beleidscontext, en investeringsplannen;

het Kolenspoor zichtbaar en voelbaar te maken vooral voor degenen die er vlakbij wonen en werken, en het spoor terug betekenis te geven als rode draad en identiteitsdrager van een maatschappelijk ontwikkelingsverhaal waarin zaken als energie, beleving, erfgoed, mobiliteit en economie met elkaar vervlochten zitten;

de lopende initiatieven rond het Kolenspoor beter op elkaar afstemmen zodat één samenhangend project ontstaat dat, net door de diversiteit, innovatie en kwaliteit, de potentie heeft om een eigenheid te ontwikkelen voor Limburg binnen de Eurodelta metropool.

Voor dit hefboomtraject is een boven-regionale scope gezocht: het Kolenspoor werd in 2014 door minister Schauvliege geselecteerd als één van de tien proefgebieden voor de relance van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. In 2016 wordt een dossier voorbereid en consortium uitgebouwd voor Europese fondsverwerving.