Kunnen we het proces en de realisatie van de ecologische verbinding een nieuwe impuls geven door dit te linken aan de verschillende (lokale) initiatieven die in het gebied worden gepland vanuit mobiliteit, ontsnippering of recreatie?

 


heidekerngebieden.jpg

 

Context

De betekenis en het belang van de ecologische verbinding tussen de militaire domeinen van Houthalen-Helchteren en Leopoldsburg is vanuit ecologisch oogpunt niet te onderschatten. De betreffende gebieden herbergen namelijk populaties met relevantie op Vlaams en zelfs Europees niveau. Een verbinding tussen deze gebieden is noodzakelijk voor de instandhouding van deze populaties op lange termijn. Toch blijkt het in de praktijk moeilijk om dit project gerealiseerd te krijgen.

T.OP Limburg is realisatiegericht en werkt projecten uit vanuit hun onderlinge samenhang en met een geïntegreerde en creatieve aanpak. De realisatie van de ecologische corridor wordt daarom als doorbraakproject opgenomen in het T.OP Limburg. Het project van de ecologische corridor kan in dit kader worden gelinkt aan initiatieven die in het gebied worden gepland vanuit mobiliteit, ontsnippering of recreatie. Op korte termijn komen zo projecten rond de fiets- en belevingsroutes in het vizier. Er kan eveneens aangehaakt worden op een visievormingsproces dat met de gemeente loopt als vervolg op de relance van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen in het pilootgebied rond het Kolenspoor. Dit visievormingsproces koppelt de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Houthalen-Helchteren bijvoorbeeld aan nieuwe economische activiteiten op basis van biomassastromen en landschappelijke inbedding. Ook de ontwikkeling en ontsluiting van bedrijventerrein Europark komt aan bod. Dit zijn passende invalshoeken om visievorming, partnerschap en overlegstructuur verder op punt te stellen voor de realisatie van de ecologische corridor.  Hiervoor wordt samengewerkt met onder meer VLM, ANB, MOW, OVAM, de gemeente Houthalen-Helchteren en de provincie Limburg.

Doel

Actualisatie van het programma voor de corridor en de kadering binnen verschillende lopende processen in de regio om zodoende het ruimtelijk functioneren op hoger schaalniveau te optimaliseren en om er een gericht traject voor effectieve realisatie voor uit te werken. Dit gebeurt via een gefaseerde aanpak.

In een eerste fase moet dit leiden tot het op punt stellen van de gemeenschappelijke visievorming en overlegstructuur. Met als resultaat een akkoord over de uitgangspunten en verdere engagementen voor de ontwikkeling van de ecologische corridor.

De rapportage over het akkoord is voorzien voor het najaar van 2016.

Aard

In eerste fase via creatieve dialoog een akkoord bekomen over de uitgangspunten en engagementen voor de ontwikkeling van de ecologische corridor.

Initiatiefnemer

Ruimte Vlaanderen

Partners

VLM, Agentschap Natuur en Bos (ANB), Afdeling Land, gemeente Houthalen-Helchteren…

Duur

Fase 1: najaar 2016