buttons re-mine poort.jpg

buttons re-mine3 park.jpg

buttons re-mine stad.jpg

buttons re-mine poort.jpg

HOE KAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE WORDEN AANGEMOEDIGD? 

Limburg zoekt aansluiting bij economische en maatschappelijke transities. Zo wordt nagegaan hoe de interactie tussen bedrijven en innovatie-actoren in de maakindustrie gestimuleerd kan worden. 

T.OP Limburg wil dit proces ruimtelijk faciliteren. Hoe worden wonen en werken met elkaar verzoend en waar kunnen ze elkaar versterken? Hoe kunnen we het oude industriële weefsel of de strategische terreinen opnieuw activeren? Economische transities die gebaseerd zijn op uitwisseling en samenwerking of het sluiten van kringlopen vragen van de bedrijfslocaties een heel andere invulling dan een traditionele lineaire economie.

 


re-mine poort

 


 

Doelstellingen van RE-MINE Poort Limburg op lange termijn

Ondersteunen van de herontwikkeling van Poort Genk als motor voor de nieuwe maakindustrie (meer grondstoffen hergebruiken, meer werkgelegenheid creëren, de beschikbare ruimte beter invullen en bedrijven op nieuwe manieren laten samenwerken).

Versterken van de ruimtelijke samenhang tussen kennisinstellingen, incubatoren, bedrijvigheid en stedelijke kernen.

Realisaties van RE-MINE Poort Limburg op middellange termijn

Pilootproject(en) om de principes van een circulaire economie te realiseren.

Pilootproject(en) om de stedelijke inbedding van de economie waar te maken.

Aangepast beleid en instrumentarium om bedrijvigheid en/of stedelijkheid te verweven en stromen van materialen, energie en kennis te sluiten.

Acties vandaag

Partnerschaps- (community formation) en kennisopbouw om het potentieel van de circulaire economie in de Genkse regio in kaart te brengen en te activeren. Er wordt onderzocht welke (ruimtelijke) voorwaarden vervuld moeten zijn om de circulaire economie te stimuleren en investeringen aan te moedigen.

Kansrijke cases die als voorbeeld of pilootproject kunnen dienen, worden uitgewerkt met bedrijven uit de (ruimere) regio als belangrijke partners.

Community

Ruimte Vlaanderen, OVAM, Agentschap Ondernemen, Stad Genk en de betrokken gemeenten, Provincie Limburg, LRM, NV de Scheepvaart, POM Limburg, middenveldorganisaties, KULeuven, bedrijven….