buttons transitie energie.jpg

buttons transitie verdichten en ontsnipperen.jpg

buttons transitie5.jpg

buttons transitie water

Om de RE-MINE ambities in samenhang te realiseren, werkt T.OP Limburg aan vier transitietrajecten. De transitietrajecten behandelen de belangrijke regionale uitdagingen van energievoorziening en nieuwe vormen van productie, mobiliteit, waterhuishouding en duurzame vormen van verstedelijking door verdichting en ontsnippering. Ze brengen sleutelactoren samen om hierrond pilootprojecten te ontwikkelen die de transities demonstreren en versnellen op terrein. Zo ontstaan nieuwe coalities die een cultuuromslag op lange termijn ondersteunen en de kwaliteit bewaken.

Meer performante netwerken voor energie en materialen, voor mobiliteit en water, en een verrijkt of beproefd scala aan verdichtings- en ontsnipperingsmaatregelen. Dat blijken de cruciale ruimtelijke onderleggers om de RE-MINE doelstellingen te realiseren. Vier transitietrajecten moeten de komende jaren de T.OP ambities helpen hardmaken. Elk traject  richt zich zowel op het realiseren van een cultuuromslag op lange termijn als op het realiseren van demonstratieprojecten op kortere termijn.

De transitietrajecten bouwen verder op de gebiedseigen uitdagingen en ontwikkelingskansen. Ze krijgen vorm op verschillende ruimtelijke schaalniveaus. De blik blijft gericht op de wisselwerking tussen ruimtelijke netwerken en hun omgeving.

Voor elke transitie is er een grootschalige ruimtelijke figuur die verbindend werkt om nieuwe coalities en ruimtelijke samenhang tussen de verschillende initiatieven te realiseren: 

Het voormalige kolenspoor vormt de ruimtelijke ruggengraat voor het transitietraject 'productief energielandschap'.

Voor het traject 'intermodale mobiliteit' geldt het uitgebreide fietsnetwerk als vertrekpunt.

De uitzonderlijke vijverstructuur en parallelle beekvalleien van De Wijers zijn de invalshoek voor de transitie naar 'multifunctioneel water'

De rand van het Nationaal Park Hoge Kempen vormt de gemeenschappelijke horizon voor 'strategisch verdichten en ontsnipperen'.