Het werkingsgebied van T.OP Limburg bestaat uit vier deelgebieden die gekenmerkt worden door een specifiek ruimtelijk functioneren.

Voor elk deelgebied worden de ruimtelijke kenmerken kort beschreven en wordt een zicht gegeven op de uitdagingen en de urgentie... Dit vormt het middellange termijn perspectief dat richtinggevend is voor het formuleren van het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma. Streefdoelen zijn het delen van kennis en het ontwikkelen van een gedragen visie. Elk deelgebied volgt hierin het eigen ritme.  De urgentie en de opportuniteiten om samen te werken bepalen waar er concrete voorstellen op de tafel komen. Belangrijk is dat deze voorstellen op korte termijn kunnen doorwerken in realisaties op het terrein.

Via 'werven' wordt op strategische plekken de realisatie van vernieuwende ruimtelijke ontwikkelingen of transformaties op het terrein gestimuleerd. Werven zijn strategische grootschalige sites of ruimtelijke structuren waar vanuit gebiedswerking  doelstellingen, coalities en engagementen vorm krijgen in een project. Werven worden gedetecteerd tijdens de gebiedswerking en kunnen ontstaan vanuit lopende processen (of investeringsprojecten) die vast zitten, versneld moeten worden en/of een nieuwe aanpak wensen of kunnen naar boven komen vanuit visieontwikkeling en ontwerpend onderzoek enz. Een werf kan gedefinieerd aan de hand van een ruimtelijke figuur die herkenbaar kan worden gemaakt op kaart, zoals een grootschalige exemplarische site, een (stuk van een) lineaire ruimtelijke figuur (beekvallei, infrastructuur, ecologische corridor…) of een deel van een netwerk. Een ruimtelijke figuur maakt het immers eenvoudiger en duidelijker om gebiedsgerichte samenwerking rond te initiëren.

 

De huidige werven zijn: