De Hoge Kempen is met zijn natuur- en bosgebied van meer dan 10.000 ha, éen van de grote landschappelijke eenheden binnen de provincie Limburg. In de kern van dit groene gebied bevindt zich een aaneengesloten gebied van 5.700 ha dat sinds 2006 ontwikkeld en beheerd wordt als het Nationaal Park Hoge Kempen (NPHK), het eerste en enige nationaal park in Vlaanderen. Het gebied strekt zich uit over de gemeenten Dilsen-Stokkem, Maasmechelen, Zutendaal, Lanaken, Genk en As. Uitgestrekte dennenbossen worden afgewisseld met paarsbloeiende heide, grote waterplassen getuigen van grind- en zandwinning, hoge toppen bieden grootse vergezichten, .... In dit natuurlijke decor leven tal van zeldzame en bijzondere dieren. 

In het “Masterplan Nationaal Park Hoge Kempen” (2002), werd samen met het Vlaams Gewest, de Provincie Limburg en de zes direct betrokken gemeenten, een blauwdruk opgemaakt voor een ambitieus behoud, herstel en ontwikkeling van kwaliteitsvolle open ruimte met een tijdshorizon van meer dan 30 jaar.
Binnen het afbakeningsproces voor de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur (opgestart in 2006) werd de doelstelling geformuleerd om het Nationaal Park Hoge Kempen en aangrenzende bos- en natuurcomplexen verder te ontwikkelen als groot, aaneengesloten natuur- en landschapscomplex.
De grote uitdaging in het Nationaal Park Hoge Kempen bestaat uit het versterken van het groen kerngebied door ontsnippering, nl. het wegwerken van storende enclaves. Binnen het NPHK liggen een aantal bestemmingen en activiteiten die niet in overeenstemming zijn met de bestemming natuurgebied en de functie als nationaal park, enclaves genoemd. 
Ook het verbinden van het NPHK met omliggende open ruimte en grote natuurgehelen is een ambitieuze doelstelling. Concreet betekent dit het verbinden van het NPHK met Europese openruimte gebieden (Eifelgebied in Duitsland, het Nationaal Landschap Zuid-Limburg in Nederland, … ) en met de Duinengordel, Klaverberg, Bergerven en Kattevennen.  
Het wegwerken van enclaves en het verbinden van het NPHK met omliggende grote natuurgehelen draagt bij aan het uitbouwen van een robuuste samenhangende open ruimte. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de doelstellingen van de strategische visie BRV, nl. het terugdringen van de versnippering en fragmentatie van de open ruimte en het versterken van het groenblauwe netwerk. 

Het Nationaal Park wordt omgeven door bebouwd weefsel. Het is een uitdaging om te zoeken naar een synergie tussen het landschappelijk en aangrenzend stedelijk systeem. Het gecombineerd ontsnipperen en verdichten maakt interactie tussen beide systemen mogelijk en draagt bij aan een versterkte identiteit van het gebied.