T.OP Limburg wil overleg en samenwerking tussen belanghebbenden en actoren stimuleren, zowel lokaal als grensoverschrijdend, om geïntegreerde en vernieuwende projecten mee te helpen realiseren die bijdragen aan een gezonde, welvarende en veerkrachtige regio. Vanuit samenwerking en ontwerpend onderzoek wordt gestreefd naar een kwaliteitssprong van bestaande projectideeën en het initiëren en versnellen van nieuwe projecten.
In deze samenwerking wordt gelijktijdig ingezet op het versterken van het open-ruimtenetwerk, het uitbouwen van een geëigende stedelijke dynamiek en wordt ingespeeld op demografische en economische veranderingen. Hiervoor zetten we in op een ruimtelijke transformatie via ontharding en ontsnippering van de open ruimte en de ontwikkeling van een duurzaam en aantrekkelijk stedelijk weefsel. Deze transformatie wordt mee aangestuurd door de hedendaagse uitdagingen inzake energie, klimaatadaptatie, water, multimodale mobiliteit en circulaire economie. Dit telkens op maat van Limburg.

Doel is dat actoren en belanghebbenden kunnen overgaan tot de realisatie van ruimtelijke initiatieven in het gebied die leiden tot een robuust en samenhangend systeem, waarbij ze elkaar versterken zodat synergiën ontstaan en middelen efficiënter worden ingezet. Zo zorgen ze voor een ruimtelijke samenhang door afstemming, verbeteren ze het ruimtelijk functioneren en creëren ze een gezonde leefomgeving en robuuste ecosystemen.

De realisatie van voorbeeldprojecten maakt de kwaliteiten en uitdagingen in het gebied meer zichtbaar en leidt tot meer betrokkenheid van iedereen die in het gebied woont, werkt of op een andere manier actief is. Met een groeiend draagvlak als basis wordt er met een  vernieuwende aanpak aan de transformatie van het landschap en het stedelijk weefsel gewerkt.


Luchtfoto Limburg