Een Territoriaal Ontwikkelingsprogramma (T.OP)  is een nieuw instrument in het ruimtelijk ontwikkelingsbeleid. Het kadert in de vernieuwing van het plansysteem naar aanleiding van de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.
We gebruiken volgende definitie: “Een territoriaal ontwikkelingsprogramma brengt relevante belanghebbenden samen om in een bepaald gebied vanuit gemeenschappelijke doelstellingen tot (een programma van) realisaties op korte en middellange termijn te komen.”

T.OP Limburg zet in op duurzame transities en gebiedsontwikkeling om de economische uitdaging in Limburg te beantwoorden. Het stimuleert ideevorming en samenwerking rond vier belangrijke thema's: energievoorziening en productie, mobiliteit, waterhuishouding, en verdichting en ontsnippering. Onderzoek, ruimtelijk ontwerp en intense partnerdialoog zijn cruciale tools in dit proces.

Voor de thema’s tekenen we innovatieve transitietrajecten uit met de blik gericht op projectrealisatie. We zoeken naar toekomstgerichte projecten die duurzaam zijn voor de ontwikkeling van de Limburgse regio. ‘We’ zijn alle betrokken actoren rond de tafel. Het is een open proces en partnerschap om elkaar te inspireren en tot een gedeelde agenda te komen. In de innovatieve trajecten is er ruimte voor ontwerpers om alternatieve mogelijkheden te verkennen en te verbeelden, en dit met een maximaal ambitieniveau.

Met die vernieuwende aanpak is T.OP Limburg toegevoegd aan het bestaande ruimtelijke beleid. De bestaande regelgevende kaders blijven gelden en creativiteit en daadkracht worden vergroot. Maatschappelijke vooruitgang is de winst die voor ogen wordt gehouden. Het tastbaar resultaat zijn ruimtelijke initiatieven die elkaar versterken (in plaats van tegenwerken) en het ruimtelijk functioneren verbeteren. Maar minstens zo belangrijk is het bewerkstelligen van een cultuuromslag in het ruimtelijk ontwikkelingsbeleid in de Limburgse regio. 

 


over top limburg - werkwijze