Met de uitbreiding van het Nationaal Park richting Duinengordel, Klaverberg en Bergerven  zal  het gebied van de  Bosbeek centraal tussen deze grote natuurgehelen komen te liggen. In het masterplan 20-40 van het Nationaal Park werd de Bosbeek niet als geheel opgenomen in het Nationaal Park omwille van te weinig publieke eigendommen; 35% versus een streefwaarde van 80%. De Bosbeek werd evenwel benoemd als “Ecologisch impulsgebied Bosbeekvallei”. Hiermee wordt gesteld dat de Bosbeekvallei een “valleigebied is met zeer hoge ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden dat bovendien een verbindende rol vervult tussen de deelgebieden Klaverberg, Duinengordel en Bergerven. Voor dit gebied worden de inspanningen om de natuur-, landschaps- en cultuurwaarden te behouden, te herstellen en/of te versterken sterk geïntensiveerd.”. 

De ambitie is om middels ontwerpend onderzoek de verbindende betekenis/potentie van de Bosbeek in beeld te brengen; de belangrijke rol die het Bosbeekgebied kan vervullen in het versterken van de ruimtelijk-functionele samenhang van de openruimtestructuren (Duinengordel, Bergerven, Klaverberg, Nationaal Park) en de rol van krachtige, verbindende groenblauwe ader en basis voor een zacht recreatief netwerk. 

bosbeek