Binnen het NPHK  liggen een aantal bestemmingen en activiteiten die niet in overeenstemming zijn met de functie van natuurgebied. Om, in overeenstemming met de internationaal gebruikte definitie voor een nationaal park, een ‘groot aaneengesloten natuurgebied’ te creëren, is het wenselijk deze enclaves  om te vormen tot natuurgebied. Het industrieterrein Op de Berg werd aangeduid als één van deze enclaves in het Masterplan NPHK, en dient dus uit te doven en omgevormd te worden tot natuur. Op de Berg is een industrieterrein gelegen in Maasmechelen, het heeft een oppervlakte van ca. 62 ha en telt een 19tal bedrijven.

De procedure van een complex project werd opgestart. 
 Op 14 oktober 2016 werd de startbeslissing van ‘complex project Op de Berg’ genomen waarmee het engagement werd aangegaan om dit ontsnipperingssproces op te starten en te onderzoeken. De doelstelling van het ‘complex project Op de Berg’ is het omvormen van het bedrijventerrein “Op de Berg” tot een hoogwaardig natuurgebied, dat een volwaardig onderdeel vormt van het Nationaal Park Hoge Kempen. Het bereiken van deze doelstelling kan op verschillende wijzen gebeuren. In het kader van het complex project zal onderzocht worden welk alternatief de voorkeur geniet rekening houdend met aspecten als de impact op mens en milieu, de financierbaarheid, het relatieve gemak waarmee en het tijdsbestek waarbinnen het project gerealiseerd kan worden en de mate waarin maatschappelijk draagvlak voor het alternatief bestaat.

Meer info is terug te vinden op www.complexeprojecten.be. 

op de berg