Deze werf komt voort uit het ontwerpend onderzoek “strategisch verdichten en ontsnipperen van het woonweefsel van Lanaken tot Voeren” (2014).
Pietersheim is gelegen tussen de Maasvallei en het NPHK en kan benoemd worden als ‘tussenland’.  Zowel het NPHK als de Maasvallei zijn belangrijke natuurlijke structuren in de gemeente Lanaken. Dit ‘tussenland’ geprangd tussen de kernen van Lanaken en Neerharen heeft de potentie voor het maken van een openruimteverbinding, een Europese openruimteverbinding die een verbinding maakt met het Nationaal Landschap (Nl) en het Eifelgebied (D).
Voor de realisatie van deze openruimteverbinding is een strategische aanpak van het ‘tussenland’ noodzakelijk. De bottleneck situeert zich aan het kanaal Briegden-Neerharen waar bebouwing (woonlint van 32 woningen) een verbinding in de weg staat.
De aanpak van het ‘tussenland’ bestaat uit: het uitdoven van een woonlint, het ruimte geven aan stedelijke ontwikkelingen gekoppeld aan ontsluitingsinfrastructuren en bovenregionaal toeristisch potentieel, het creëren van een ‘ecovallei’ dier ervoor zorgt dat fauna kan migreren tot bij het kanaal en de Maasvallei. Het toekomstbeeld voor Pietersheim koppelt ontsnippering aan een aantal belangrijke meerwaardes.
In het tussenland wordt ingezet op het verbreden en versterken van landschappelijke en verblijfskwaliteiten. Zo krijgt het een meervoudig nut voor verschillende actoren.

pietersheim rapport