De Roosterbeek ontspringt in Genk op het Kempisch Plateau, loopt dwars door het centrum van Zonhoven, verdwijnt daar ondergronds en mondt uit in de Demervallei. De waterloop zorgt voor een substantiële watertoevoer naar de talrijke vijvers van De Wijers. Het valleigebied bevat echter een aantal kunstmatige barrières zoals het kanaal, wegeninfrastructuur en inbuizingen. Ook andere knelpunten zoals overstorten, verdroging en verstedelijkingsdruk door bebouwing en verharding bedreigen de natuurlijke werking van de waterloop en hebben een negatieve impact op de waterkwaliteit en waterkwantiteit van het hele gebied. Bovendien werd de Roosterbeek in de loop der jaren gedegradeerd tot ‘achterkant van vertuining’, en werd zij steeds minder zichtbaar en minder ‘beleefbaar’. De beekvallei bezit nochtans de potentie om bij te dragen aan een beter functionerend watersysteem voor het vijvergebied, een meer veerkrachtig landschap en een hogere waterveiligheid voor het centrum van Zonhoven (overstromingsproblematiek).

T.OP Limburg gaat de uitdaging aan om samen met de partners op het terrein te onderzoeken welke ingrepen de betekenis en rol van de Roosterbeek in het gebied zullen versterken, als plek voor de optimalisatie van de waterkwaliteit en waterkwantiteit (natuurlijke waterzuivering), als recreatieve fietsverbinding tussen het Vijverkerngebied van De Wijers en De Teut (belevingsroute) en als krachtige, verbindende blauwgroene ader die de identiteit van De Wijers, en de gemeente Zonhoven in de Wijers, versterkt. 

In 2016 initieerde T.OP Limburg het onderzoeksproject ‘Atelier Multifunctioneel Landschap Roosterbeek’. Deze onderzoeksopdracht werd afgerond met een uitgebreid eindrapport (link) of ‘masterplan’ dat naast een gedetailleerde beschrijving van het doorlopen proces ook een gedocumenteerde en onderbouwde aanzet voor drie pilootprojecten bevat: het ‘Landschapspark’ in het deelgebied tussen de N74 en het Vijverkerngebied, de ‘Noordelijke Woonrand’ tussen de Genkerbaan en Grote Hemmenweg en ‘Recreatie en Waterbuffer – Bookmolen met buurtpark’ stroomopwaarts van het bedrijventerrein Grote Hemmen. Deze pilootgebieden zullen een grote winst betekenen voor de omgevingskwaliteit en ecologische  conditie van de Roosterbeekvallei.  De projecten worden nu verder geconcretiseerd in een landinrichtingsplan binnen het landinrichtingsproject De Wijers van de VLM.

Roosterbeek